Kong Chiam - Pha Taem (25 of 30)
Pha Taem Mekong 20031218-2
Pha Taem Mekong 20031218-2