Kong Chiam - Pha Taem (22 of 30)
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-14
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-14