Kong Chiam - Pha Taem (21 of 30)
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-13
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-13