Kong Chiam - Pha Taem (20 of 30)
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-12
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-12