Kong Chiam - Pha Taem (19 of 30)
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-11
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-11