Kong Chiam - Pha Taem (18 of 30)
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-10
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-10