Kong Chiam - Pha Taem (17 of 30)
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-09
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-09