Kong Chiam - Pha Taem (14 of 30)
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-06
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-06