Kong Chiam - Pha Taem (12 of 30)
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-05
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-05