Kong Chiam - Pha Taem (9 of 30)
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-01
Pha Taem Cliff prehistoric art 20031218-01
Close to Kong Chiam is a tall stone cliff called Pha Taem